Stage3 of Investment

Posted: September 26, 2010 in การลงทุน
Tags: , ,

สืบเนื่องจากช่วงเวลาใกล้ ๆ กันนี้ของปีที่แล้วผมได้บันทึก Stage2 of Investment เอาไว้

ตอนนั้น Set ค่อย ๆ ไต่ขึ้นจาก 3xx(ปลาย ๆ สามร้อย) ไปถึง707.81 (ผมเข้าลงทุนครั้งแรกที่ดัชนี SET 791 แล้วตอนนั้นก็ไม่ได้รู้เลยว่ามันจะไหลลงไปเหลือแค่ 3XX ได้) ตอนนั้นได้กำไรมาพอสมควร แล้วรู้สึกว่าการตัดสินใจในการลงทุนมันเริ่มยากขึ้น เพราะหาหุ้นถูก ๆ เริ่มยากแล้ว

อย่างไรก็ดี วันนี้น่าจะยากกว่าเมื่อปีที่แล้วมาก เพราะดัชนี SET อยู่ที่ 951.90 แล้ว ผมคงต้องทำการบ้านมากยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับสภาวะตลาดที่สร้างความลำบากในการตัดสินใจมากขึ้น


(สถานะของพอร์ตลงทุน ณ วันที่บันทึก)

ทองคำเวลานี้อยู่ที่ 1297 USD/oz เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องมาอยู่ที่ 30.34/1 USD

@SET 951.90

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s